Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 „MINILANDIA”


Podstawa prawna statutu niepublicznego przedszkola „Minilandia”


 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

 

&1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niepubliczne przedszkole „Minilandia" działa na podstawie:

 • wpisu do ewidencji wydanego przez burmistrza miasta Olkusz, wydanego osobie fizycznej,
 • niniejszego statutu niepublicznego przedszkola nadanego placówce przez osobę prowadzącą.

 

&2

 1. Niepubliczne przedszkole „Minilandia" jest placówką niepubliczną.
 2. Miejscem działalności niepublicznego przedszkola jest lokal wynajęty, znajdujący się przy ul. Jana Kantego 7 w Olkuszu. Lokal wynajmowany jest od Joanny Woszczek
  od dn. 28.04.2015r  
 3. Niepubliczne przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole „Minilandia".
 4. Organem prowadzącym jest: mgr Monika Nowak.
 5. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Krakowie

&3

CELE I ZADANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 1. Celem niepublicznego przedszkola „Minilandia" jest:
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi
  i otaczającego go świata,
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
  • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą
   i sztuką.

 

 1. Powyższe cele, niepubliczne przedszkole „Minilandia" realizuje poprzez poniższe zadania:
 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, ruchowej i muzycznej,
 • upowszechnianie konwencji o prawach dziecka,
 • tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie ekspresywnej, reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka, (ze szczególnym uwzględnieniem gotowości do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania),
 • stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
 • integrowanie treści edukacyjnych,
 • rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, poprzez systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym zapewnienie odpowiednich oddziaływań wobec dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dzieci

 

&4

ORGANY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

1. Organami niepublicznego przedszkola „Minilandia" są:

 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna
 •  wszyscy nauczyciele, zatrudnieni w niepublicznym przedszkolu „Minilandia” w Olkuszu.

&5

1. Do kompetencji i zadań dyrektora należy:

 • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niepublicznego przedszkola,
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy
   i stosunków pracowniczych,
 • projektowanie i zatwierdzanie organizacji pracy niepublicznego przedszkola, w tym tygodniowych planów zajęć podstawowych, rocznych planów zajęć dodatkowych oraz ramowego rozkładu dnia,
 • decydowanie w sprawach zatrudniania lub zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników niepublicznego przedszkola,
 • wyrażanie zgody na rozpoczęcie stażu związanego z awansem zawodowym,
 •  podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania dzieci do niepublicznego przedszkola, oraz skreślania z listy w przypadkach określonych w niniejszym statucie.
 • wyrażanie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza placówką,
 • zapewnienie nauczycielom pomocy organizacyjnej w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
 • określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • organizowanie spraw związanych z bhp w przedszkolu, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie wszelkich zajęć organizowanych przez niepubliczne przedszkole.
 • stwarzanie wychowankom warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
 • ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej niepublicznego przedszkola; w szczególności: prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi oraz dokonywanie wydatków w ramach obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich przewidzianych,
 • przydzielanie pracownikom niepublicznego przedszkola zakresu czynności, w tym nauczycielom,
 • koordynowanie działań organów niepublicznego przedszkola poprzez umożliwianie swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji
  oraz umożliwianie wymiany bieżących informacji,
 • rozstrzyganie wszelkich sporów i nieprawidłowości zaistniałych między organami niepublicznego przedszkola z uwzględnieniem zakresu kompetencji tych organów,
 • występowanie z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom niepublicznego przedszkola,
 • występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • reprezentowanie niepublicznego przedszkola na zewnątrz w sprawach organizacyjnych,
 • dbanie o wizerunek zewnętrzny przedszkola
 • przykładanie wszelkich starań do budowania pozytywnej atmosfery pomiędzy współpracownikami przedszkola

&6

 • ·Dyrektor przedszkola opiniuje:
  • organizację pracy niepublicznego przedszkola, w tym tygodniowych planów zajęć podstawowych, rocznych planów zajęć dodatkowych oraz ramowego rozkładu dnia,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora dotyczące przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych, dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
  • proponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,
  • organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

&7

 1. Organy niepublicznego przedszkola współpracują ze sobą, a koordynatorem ich działań jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
   i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory, nieprawidłowości zaistniałe między organami niepublicznego przedszkola rozstrzyga dyrektor uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Konflikty między dyrektorem a personelem rozwiązywane są polubownie poprzez rozmowę, negocjacje, a w przypadku ich niepowodzenia na drodze sądowej.

 

&8

ORGANIZACJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną niepublicznego przedszkola są oddziały obejmujące dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 12 osób w jedne sali i 17 osób w drugie sali na jedną zmianę.
 3. Dyrektor niepublicznego przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego, dwóch lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 4. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 5. Niepubliczne przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku,
  z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora . Rok przedszkolny zaczyna się z dniem
  1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.
 6. Dyrektor ustala przerwę w działalności niepublicznego przedszkola w okresie wakacyjnym,
 7. Niepubliczne przedszkole czynne jest od godziny 7:00 do 18.00.
 8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 45 minut,
 9. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
 • z dziećmi w wieku 2,5 - 3 lata około- 15-20 min.
 • z dziećmi w wieku 4 - 5 lat około – 25 - 30 minut.

 

&9

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek osobistego przyprowadzania
  i odbierania dziecka z niepublicznego przedszkola,
 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali przedszkolnej i oddać go pod opiekę osoby dyżurującej,
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dziecka z niepublicznego przedszkola najpóźniej do godziny 18:00. W przeciwnym razie za każdą rozpoczętą, przekroczoną godzinę naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.

& 10

1. Niepubliczne przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób:

 • każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednemu, dwóch lub więcej nauczycieli,
 • w grupie najmłodszej, a także w zależności od potrzeb w grupie starszej,
  jest zatrudniona osoba pełniąca funkcję pomocy nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie, na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
 • niepubliczne przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp
  i ppoż.
 • praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza niepublicznego przedszkola prowadzona jest na podstawie aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego przez dyrektora niepublicznego przedszkola oraz programów własnych.
 • szczegółowe zadania niepublicznego przedszkola i sposób ich realizacji planowany jest i ustalany w rocznych planach pracy
 • organizację pracy niepublicznego przedszkola określa tygodniowy rozkład zajęć
  oraz jeśli zachodzi taka potrzeba ramowy rozkład dnia ustalony i zatwierdzony przez dyrektora .
 • niepubliczne przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka buzi i języka, zajęcia umuzykalniające, zajęcia informatyczne, zajęcia matematyczne, bajkoterapia, zajęcia artystyczne, zajęcia teatralne oraz płatne zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia ceramiczne, teatr, taniec, katecheza, zajęcia logopedyczne, robotyka.

 

& 11

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 2. Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową i spożywane w sali, w wyznaczonym do tego miejscu .
 3. Koszty wyżywienia dziecka pokrywają opiekunowie,
 4. Dzienną stawkę wyżywienia ustala firma cateringowa

& 12

 1. Niepubliczne przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku przedszkolnym.
 2. Niepubliczne przedszkole prowadzi indywidualną obserwację rozwoju dziecka udokumentowaną w kartach obserwacji.
 3. Nabór dzieci do niepublicznego przedszkola odbywa się wg kolejności zgłoszeń i ilości wolnych miejsc.

 

Zasady przyjmowania dzieci do niepublicznego przedszkola:

 • zapisu do niepublicznego przedszkola dokonuje dyrektor,
 • · zapisy do niepublicznego przedszkola prowadzone są przez cały rok do wyczerpania miejsc każdego roku,
 • · podstawą zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola jest "Karta zapisu dziecka do niepublicznego przedszkola ",
 • · dzieci wymagające integracji w grupie ogólnodostępnej, mogą być przyjęte do grupy jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego oddział

 

 1. Dyrektor niepublicznego przedszkola zastrzega sobie prawo przyjmowania
  do niepublicznego przedszkola, w pierwszej kolejności dzieci, które kontynuują uczęszczanie do placówki.
 2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dziecka uczęszczającego
  do niepublicznego przedszkola w następujących przypadkach.

Powody skreślenia dziecka z listy uczęszczania do przedszkola:

 • systematycznego zalegania z odpłatnością za niepubliczne przedszkole,
 • długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w niepublicznym przedszkolu,
 • nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego.

& 13

WYCHOWANKOWIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Do niepublicznego przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 r. ż. do 5 r. ż. , a w szczególnych przypadkach dzieci poniżej 2,5 lat.
 2. W razie odroczenia dziecku rozpoczęcia obowiązku szkolnego może ono przebywać
  w przedszkolu o rok dłużej.

 

Wychowanek niepublicznego przedszkola ma prawo do:

 

 • właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia dowolne, zajęcia zorganizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony jego godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb, jak potrzeby: fizjologiczne, emocjonalno-społeczne, bezpieczeństwa, akceptacji i uznania,
 • zabawy,
 • różnorodności doświadczeń,
 • zdrowego żywienia,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania (w granicach norm bezpieczeństwa),
 • wprowadzenia w kulturę bycia,
 • właściwego przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • pomocy w wyrównaniu szans rozwojowych,
 • rozwijania zdolności i zainteresowań.

 

 

 

Dziecko ma obowiązek:

 

 • poszanowania godności rówieśników i dorosłych,
 • uczenia się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie,
 • wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 • Uczestnictwa w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczycieli
 • Przestrzegania zasad i reguł ustalonych w grupie i przedszkolu

 

&14

 

RODZICE

 

1. Do obowiązków rodziców dziecka należy:

 

 • przestrzeganie niniejszego statutu przedszkolnego ,
 • zaopatrzenie dziecka w przybory toaletowe (pasta, kubek, szczotka do zębów, ręczniczek- zmieniany raz w tygodniu),
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z niepublicznego przedszkola osobiście
  lub przez dorosłą osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców najpóźniej do godziny 18-tej
 • terminowe wnoszenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • zgłaszanie przyczyn długoterminowych nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, uczuleniach pokarmowych.

 

2. Rodzice mają prawo do:

 

 • zaznajomienia się z programem realizowanym w przedszkolu oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy,
 • uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka.
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli n/t rozwoju dziecka.
 • wyrażania i przekazywania opinii oraz wniosków na temat pracy niepublicznego przedszkola dyrektorowi .

 

 

 

 

 

& 15

 

NAUCZYCIELE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, prowadzący pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą zgodnie
   z przyjętym programem nauczania i odpowiadają za jakość wyników tej pracy.
 3. W przedszkolu mogą być także zatrudnieni nauczyciele pomocniczy, posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne lub średnie, którzy wspomagają nauczyciela
  w oddziaływaniach wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych.
 4. Nauczyciele przestrzegają praw dziecka.
 5. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi niepublicznego przedszkola, kserokopii potwierdzonej zgodnością
  z oryginałem dyplomu uczelni wyższej oraz aktualnych badań.

 

&16

 

 

 

1. Do zadań nauczyciela należy:

 

 • rzetelne planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • wspieranie indywidualnego rozwoju psychoficznego dziecka zgodnie z jego zdolnościami i zainteresowaniami,
 •  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i zainteresowania uczniów,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz ich dokumentowanie,
 •  stosowanie twórczych i nowatorskich metod pracy,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece,
 •  współpraca ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy naukowych, troska o estetykę
  i czystość pomieszczeń,
 • prowadzenie dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 •  realizacja zaleceń dyrektora,
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej oraz realizowanie jej postanowień
  i uchwał,
 • organizowanie uroczystości, spotkań itp. wynikających z kalendarza imprez przedszkolnych.

 

 

 

 1. Nauczyciel ma prawo:

 

 • wnioskowania o dokonanie oceny pracy,
 • wniesienie odwołania od ustalonej oceny w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • zgłoszenia propozycji programu wychowania przedszkolnego, spośród dostępnych
  w ofercie oświatowej,
 • opracowania programu własnego,
 • wyboru książek ćwiczeniowych wspomagających proces dydaktyczny,
 • swobody w stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa
  za najwłaściwsze, spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
 • korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

 

 

 

&17

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Prywatne przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

 

 • zebrania,
 • dyżury pedagogiczne nauczycieli ,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
 • warsztaty twórczości dzieci i rodziców oraz uroczystości przedszkolne.
 • Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnianiem prawa rodziców do zaznajamiania z programem wychowania i kryteriami rozwoju dzieci na danym etapie,
 • Nauczyciel wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki
  w szkole.

 

&18

 

 1. Zakres obowiązków innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu:

 

 • zapewnienie sprawnego działania prywatnego przedszkola, jako obiektu użyteczności publicznej,
 • utrzymanie placówki i jej otoczenia w ładzie i czystości,
 • współdziałanie z nauczycielem w celu zapewnienia dzieciom należytej opieki
  i bezpieczeństwa.

 

 1. Szczegółowy zakres czynności tych pracowników ustala dyrektor prywatnego przedszkola

 

&19

 

ŚRODKI FINANSOWE

 

 1. Prywatne przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność placówki poprzez:

 

 • Wpłaty rodziców otrzymywane w okresie od 01 do 10 dnia każdego m-ca.
 • Dotacje otrzymywane z Urzędu Gminy w Olkuszu.

 

 

 

&20

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Statut niepublicznego przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.; nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statut

 

 

& 21

 

Statut  wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora placówki dnia 01.10.2015r.